Qui som?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic autònom al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears. Està adscrit a la Conselleria de Salut i desenvolupa les funcions següents:

 • La gestió del conjunt de les prestacions sanitàries.
 • L'administració i la gestió de les institucions, dels centres i dels serveis sanitaris que té adscrit orgànicament i funcionalment.
 • La garantia d'una assistència sanitària de qualitat.

Què feim?

El Servei de Salut s'encarrega d'assegurar la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública a tota la ciutadania de les Illes Balears:

 • Atenció primaria:
  • Mallorca:
   • 45 centres de salut
   • 86 unitats bàsiques de salut
  • Menorca:
   • 5 centres de salut
   • 7 unitats bàsiques de salut
  • Eivissa:
   • 5 centres de salut
   • 11 unitats bàsiques de salut
  • Formentera:
   • 1 centre de salut
 • Atenció hospitalària:
  • Mallorca:
   • Hospital Universitari Son Espases
   • Hospital de Manacor
   • Hospital Son Llàtzer
   • Hospital Comarcal d'Inca
   • Hospital General
   • Hospital Joan March
   • Hospital Psiquiàtric
  • Menorca:
   • Hospital General Mateu Orfila
  • Eivissa:
   • Hospital Can Misses
  • Formentera:
   • Hospital de Formentera
 • Atenció d'urgències:
  • 061
   • Atenció telefònica
   • Coordinació dels serveis d'atenció primària i atenció hospitalària
  • Servei d'Urgència de l'Atenció Primària:
   • Atenció domiciliària
   • Atenció als punts d'atenció continuada (PAC)
  • Serveis d'urgència hospitalària
 

Atenció primària

L'atenció primària és el primer nivell d'assistència sanitària. Els centres de salut són el primer lloc a on s'ha d'acudir quan algú té un problema de salut. L'equip d'atenció primària de cada centre de salut comprèn personal mèdic i d'infermeria qualificat, que s'han de convertir en una referència per a la salut de cada usuari.

L'atenció primària està organitzada basant-se en el territori amb la finalitat d'apropar el servei als usuaris: Mallorca disposa de 18 centres de salut a Palma i 26 a la part forana, complementats per les unitats bàsiques de salut que depenen de cadascun. La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca se n'encarrega de la gestió i de la responsabilitat més directa. D'altra banda, a Menorca, Eivissa i Formentera els serveis sanitaris estan combinats en una àrea de salut respectiva, que gestiona conjuntament l'atenció primària i l'hospitalària.

Atenció hospitalària

El segon nivell d'assistència sanitària és l'atenció hospitalària. Consisteix a assistir els pacients en diferents nivells: urgències, consultes externes, hospitalització, hospital de dia i proves diagnòstiques i tractaments.

Cada àmbit territorial té assignat un hospital, la qual cosa permet aconseguir una millor coordinació i tenir un coneixement més detallat de les necessitats de l'entorn. Mallorca disposa de 7 hospitals, que tenen característiques i funcions diferents: l'Hospital Universitari Son Espases té el mateix propòsit que la resta dels hospitals (Hospital de Manacor, Hospital Son Llàtzer i Hospital Comarcal d'Inca), però a més és l'hospital de referència de totes les Illes Balears. D'altra banda, l'Hospital General, l'Hospital Joan March i l'Hospital Psiquiàtric atenen necessitats més específiques (sociosanitàries i de salut mental).

A Menorca, integrat en l'Àrea de Salut hi ha l'Hospital General Mateu Orfila. Pel seu costat, l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera gestiona l'Hospital Can Misses i l'Hospital de Formentera.

Atenció d'urgències

L'assistència de les urgències no se cenyeix exclusivament a l'atenció hospitalària, ja que ubicat en alguns centres de salut els usuaris disposen del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP). D'altra banda, el servei d'urgències del 061 ofereix atenció telefònica, cosa que permet l'avaluació inicial i immediata dels casos i la coordinació dels mitjans que s'hagin d'utilitzar.

Altres aspectes

L'atenció en els tres àmbits inclou l'atenció farmacèutica --per mitjà del sistema de recepta electrònica-- i un conjunt de prestacions complementàries que completen les necessitats de salut:

 • Transport sanitari urgent o programat (terrestre, aeri i marítim).
 • Abonament de dietes per als acompanyants dels pacients desplaçats a un centre sanitari ubicat fora de l'illa de residència.
 • Prestacions ortoprotètiques

Drets i deures dels usuaris del Servei de Salut

Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del nivell i de la titularitat jurídica.

Drets bàsics:

 • Respecte a la intimitat, a la personalitat, a la dignitat humana i a ser atès sense cap tipus de discriminació.
 • Respecte a l'autonomia dels pacients.
 • Confidencialitat de les actuacions sanitàries.
 • Accés a tota la informació que es genera respecte de la salut pròpia, respectant la voluntat expressada de no ser informat.
 • Obtenció d'informació sobre els diversos serveis sanitaris a què es pot accedir i sobre els requisits necessaris.
 • Participació en les decisions terapèutiques (triar entre diferents opcions i renunciar a rebre tractament).
 • Accés a l'opinió d'altres professionals segons la normativa establerta.
 • Dret a ser escoltat: possibilitat d'expressar l'opinió, suggeriments, reclamacions, etc.

Deures bàsics:

 • Cura de la pròpia salut i responsabilitzar-se'n.
 • Ús adequat dels recursos oferits pel sistema sanitari.
 • Cooperació amb les autoritats sanitàries en la prevenció de malalties.

El nostre compromís de qualitat respecte dels usuaris

 • Assistència personalitzada i bon tracte.
 • Millora de la qualitat de l'assistència.

Ens avaluam per millorar

 • Seguiment i difusió de l'estat dels compromisos.
 • Publicació d'enquestes de satisfacció.
 • Publicació d'enquestes de prospecció.
 • Sistema d'auditoria interna

Un espai per a la participació dels usuaris

El Servei de Salut determina que l'opinió dels seus usuaris és prioritària. Per aquest motiu posa al seu abast diversos mitjans perquè puguin fer-li arribar la seva veu.

 • Cada un dels centres sanitaris del Servei de Salut (centres de salut, hospitals...) té a disposició dels usuaris diversos formularis per tramitar les queixes, suggeriments i opinions.
 • A la pàgina web http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=152&cont=3534&campa=yes&lang=ca&mcont=19393 està disponible un formulari per presentar suggeriments, reclamacions i agraïments relatius als serveis sanitaris públics.
 • Atenció al públic als Serveis Centrals: c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma. Tel. 971 175 600. Horari d'atenció: de 8.30 a 14.30.