L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut, i ho fa deliberadament per establir un concepte molt més ampli que el dret a la sanitat. La protecció de la salut, en aquesta concepció, es refereix a la protecció de tota la faceta personal de l’individu, és a dir, a la protecció del seu benestar físic i mental.

En l’àmbit de les Illes Balears, l’Estatut d’autonomia reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de planificació dels recursos sanitaris.

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix en l’article 3.2 un principi transcendental que és la universalització de l’assistència sanitària pública i la garantia d’accés i de prestacions en condicions d’igualtat efectiva.

La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, estableix en l’article 28 que l’ordenació de les prestacions sanitàries és una de les actuacions de planificació i ordenació del sistema sanitari. En l’article 19 determina que l’administració sanitària de la Comunitat Autònoma pot establir prestacions complementàries que han de ser efectives amb la programació expressa prèvia i la dotació pressupostària específica.

El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, estableix en l’article 11 que les comunitats autònomes, dins de l’àmbit de les seves competències, poden aprovar les seves respectives carteres de serveis, que han d’incloure, com a mínim, la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut, que s’ha de garantir a totes les persones usuàries.

Decret 94/2008, de 12 de setembre, pel qual s’aproven les bases i s’estableix el contingut de la cartera de serveis complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Article 1. Objecte

 • L’objecte d’aquest Decret és, d’una banda, aprovar les bases per a l’establiment de la cartera de serveis complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears; i, de l’altra, fixar una relació dels serveis que formen part de la cartera esmentada.

Article 2. Cartera de serveis

 • La cartera de serveis del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears està constituïda per la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i per la de serveis complementària que aprovi l’Administració sanitària de les Illes Balears.

Article 3. Introducció de nous serveis a la cartera complementària

 1. La introducció de nous serveis dins la cartera complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, siguin prestacions de salut pública, d’atenció primària, d’atenció hospitalària, d’atenció d’urgència, farmacèutica, ortoprotètica, amb productes dietètics, siguin de transport sanitari s’ha de fer mitjançant decret i d’acord amb els criteris generals establerts per a la cartera de serveis comuns.
 2. Sempre que s’introdueixi un nou servei a la cartera complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, aquest ha de figurar a l’annex d’aquest Decret, s’hi ha d’indicar la norma de creació.

Article 4. Finançament

 1. El finançament dels nous serveis a què es refereix l’article anterior s’ha de fer amb càrrec als fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 2. Quan els serveis que formen part de la cartera complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears passin a formar part de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, han de deixar automàticament de formar part de la cartera complementària sense perjudici que s’hagi de derogar el decret que els reguli.

Article 5. Reclamació de l’import a terceres persones

 • Quan l’import de l’assistència sanitària s’hagi de reclamar a terceres persones obligades al pagament s’ha d’ajustar a allò que disposa l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Article 6. Beneficiaris

 • Són beneficiàries dels serveis que formen part de la cartera complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, les persones que tenen reconegut el dret a l’assistència sanitària a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.

Article 7. Criteris per a la introducció de noves prestacions farmacèutiques

 1. Només s’han de finançar amb càrrec als recursos propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els medicaments que hagin estat prescrits per personal facultatiu adscrit al Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears o per personal facultatiu de centres concertats que hagin estat expressament autoritzats a aquest efecte pel Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments i productes sanitaris inclosos a la prestació complementària, com també l’aportació de les persones beneficiàries s’han de regular mitjançant el decret corresponent.
 3. Les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments i productes sanitaris inclosos a la prestació complementària, com també l’aportació de les persones beneficiàries s’han de regular mitjançant el decret corresponent.
 4. No han de ser finançats amb càrrec als recursos propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els medicaments i productes sanitaris l’autorització i el registre dels quals s’hagi cancel•lat a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Disposició addicional. Serveis que formen part de la cartera de serveis complementària

 • En el moment de l’aprovació d’aquest Decret formen part de la cartera de serveis complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, els serveis que figuren a l’annex d’aquest Decret..

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Annex. Serveis que formen part de la cartera de serveis complementària del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

 1. Constitueix prestació pròpia de la cartera de serveis del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, la prestació de transport regulada al Decret 41/2004, de 23 d’abril, que regula les compensacions dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Constitueix prestació pròpia de la cartera de serveis del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, la prestació en matèria bucodental regulada al Decret 87/2005, de 29 de juliol, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la població d’entre 6 i 15 anys de les Illes Balears.