Capçalera del Butlletí Informatiu de l'Oficina de Seguretat

 

Llei de protecció de dades: comunicació o cessió de dades

Com en números anteriors del Butlletí Informatiu, en aquest tractarem sobre un dels principis generals de la protecció de dades: la cessió o comunicació de dades personals.

Llegeix més: Butlletí n.º 25 - any 2013

Capçalera del Butlletí Informatiu de l'Oficina de Seguretat

 

 

Llei de protecció de dades: seguretat de les dades i deure de secret

Seguint amb els principis fonamentals de la protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en aquest número del BUTLLETÍ tractarem la importància de la seguretat de les dades i el deure de secret.

Llegeix més: Butlletí n.º 24 - any 2013

imagen

 

Llei de protecció de dades: dades especialment protegides

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades establerts en la Llei orgà-nica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam quines són les dades personals especialment protegides i l’obligació o no de revelar les nostres dades protegides davant d’una petició.

Us recordam quines són les dades especialment protegides: ideologia, religió o creences, afiliació sindical, origen racial o ètnic i les dades referents a la salut o a la vida sexual.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 23 - any 2013

imagen

 

Llei de protecció de dades: consentiment de la persona afectada

imagenEn el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU vos presentàem el DRET D’INFORMACIÓ EN LA RECOLLIDA DE DADES, que reconeix per a tota persona la possibilitat de saber per què, per a què i com es tractaran les seves dades personals, i de decidir sobre l’ús que els donaran.

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades, establerts per la Llei orgànica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam el consentiment de la persona afectada en la recollida de dades i responem les qüestions següents.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 22 - any 2013

imagen

 

Llei de protecció de dades: dret d’informació en la recollida de dades

El número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU VA tractar sobre el principi de qualitat de les dades. Aquest principi regula que les dades incloses en un fitxer per a una finalitat determinada només es poden recollir quan siguin adequades, pertinents i no excessives; a més, no és permès utilitzar-les amb finalitats diferents o incompatibles amb aquelles per a les quals s’hagin recollides.

En aquest número del BUTLLETÍ s’analitza el dret d’informació en la recollida de dades i es responen les qüestions següents.

 

Llegeix més: Butlletí n.º 21 - any 2013