imagen

 

Llei de protecció de dades: règim d’infraccions i sancions

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer el règim d’infraccions i sancions que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), fent menció especial al règim d’infraccions de les administracions públiques, a la prescripció del procediment sancionador i a la potestat d’immobilització de fitxers.

Llegeix més: Butlletí n.º 36 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: òrgans i fitxers de les comunitats autònomes

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer els òrgans de supervisió i control d’àmbit autonòmic, que actualment són només dos: l’Agència Basca de Protecció de Dades (DBEB-AVPD) i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

En el núm. 33 del BUTLLETÍ INFORMATIU vàrem donar a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i en aquest presentam els òrgans que poden exercir algunes competències específiques de l’AEPD en el seu àmbit territorial, és a dir, a la seva comunitat autònoma. Aquests òrgans tenen la consideració d’autoritats de control i tenen garantides plena independència i objectivitat en l’exercici de les seves funcions.

Llegeix més: Butlletí n.º 35 - any 2014

imagen

 

Aprovat el nou Codi de bones pràctiques

El director general del Servei de Salut ha dictat la Circular 1/2014, de 18 d’agost, per la qual s’aprova el nou Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal.

Llegeix més: Butlletí n.º 34 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), la naturalesa i el règim jurídic, les funcions i l’organització interna, i la potestat d’inspecció que té.

Llegeix més: Butlletí n.º 33 - any 2014

imagen

 

Llei de protecció de dades: moviment internacional de dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU analitzarem la regulació de les transferències internacionals de dades, quins requisits han de complir, quines excepcions habiliten la transferència i quines són les decisions de la Comissió Europea en aquest sentit, amb menció a les entitats adherides als acords de port segur amb els Estats Units.

Entenem per transferència internacional de dades el tractament que suposa una transmissió de les dades fora del territori de l’Espai Econòmic Europeu, independentment que sigui una comunicació de dades o un tractament de dades per compte d’un responsable establert al territori espanyol.

Llegeix més: Butlletí n.º 32 - any 2014