imagen

 

Entreteniment i seguretat de la informació

La tecnologia de la informació i les comunicacions té un paper protagonista en la societat contemporània. Eficiència, comunicacions més bones i productivitat són algunes de les característiques de les quals ens podem beneficiar: l’avenç de les noves tecnologies permet fer tasques quotidianes telemàticament, com ara comprar entrades per a espectacles, reservar vols, accedir a la banca electrònica, emmagatzemar informació, etc.

De fet, gràcies a l’avenç de la tecnologia de la informació el sector sanitari ha millorat considerablement, facilitant l’accessibilitat dels pacients per consultar la seva història clínica o demanar cita o ajudant els professionals sanitaris en la recerca de nous tractaments de salut, en la millora de les tècniques a la sala d’operacions... en definitiva, oferint un servei de més qualitat.

Llegeix més: Butlletí n.º 61 - any 2018

imagen

 

Protegim com cal la informació sensible que enviam a través del correu electrònic?

El correu electrònic és una eina indispensable en el nostre dia a dia i, com per a tota eina corporativa, és necessari definir un ús correcte i segur de la mateixa, ja que, a més d'abusos i errors no intencionats que puguin causar un perjudici al Servei de Salut, el correu electrònic s'ha convertit en un dels mitjans més utilitzat pels ciberdelinqüents per dur a terme els seus atacs cibernètics.

De fet, els missatges de correu electrònic són transmesos en ocasions a través de xarxes públiques no segures, on poden ser capturats, llegits i fins i tot modificats per tercers tal com queda de manifest al gràfic il·lustratiu de baix:

Llegeix més: Butlletí n.º 60 - any 2018

imagen

 

Amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) augmenten les limitacions en l'ús d'aplicacions mòbils (apps) de missatgeria.

Després de l'entrada en vigor del RGPD l'ús indegut d'aplicacions de missatgeria instantània, com WhatsApp, pot dur greus sancions per a les empreses, sobretot en el cas dels centres sanitaris, que tracten dades especialment sensibles.

Llegeix més: Butlletí n.º 59 - any 2018

imagen

 

Consells de seguretat per a l'estiu

L'estiu és a la cantonada, entre altres coses, perquè tots puguem desconnectar del treball i descansar merescudament. Tanmateix, no hem de descuidar la seguretat de la nostra informació. Pensau que els cibercriminals i els incidents de seguretat no tanquen per vacances, així que, per favor, no abaixem la guàrdia.

Llegeix més: Butlletí n.º 58 - any 2018

imagen

 

Què és el RGDP?

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquest tipus de reglaments europeus, des de la seva entrada en vigor i aplicació, es converteixen en una norma aplicable directament en tota la Unió, com si d'una norma nacional més es tractàs, i amb la particularitat que les seves disposicions prevalen sobre les normes de dret intern que siguin contràries a ells.

En aquest sentit, qualsevol empresa establerta o amb negocis a la Unió Europea, s'haurà de sotmetre a aquesta normativa.

Què es pretén amb aquest Reglament? D'una banda, facilitar i garantir l'accés dels ciutadans de la Unió Europea a les seves dades, eliminant ambigüitats i dotant-los de més drets. I per l'altre costat, controlar com les organitzacions emmagatzemen, tracten i utilitzen aquestes dades.

Llegeix més: Butlletí n.º 57 - any 2018