Tarjeta sanitaria del Gobierno de las Islas BalearesReverso de la tarjeta sanitaria del Gobierno de las Islas Baleares

Substitució i renovació de la targeta sanitària

 

Qui pot substituir la targeta antiga pel nou model?

Qualsevol usuari que tengui la targeta caducada.

Què s’ha de fer per substituir-la?

Demanar cita telefonant al 902 079 079, al 971 43 70 79 o al seu centre de salut.

Quina documentació s’ha de dur?

Adults

 • DNI o NIE*
 • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI)

Infants:

 • DNI o NIE.* Si no té cap d’aquests documents, l’infant també ha d’acudir al centre
 • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal
 • Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI)

NOTA: el NIE en format antic sempre ha d’anar acompanyat del passaport o d’un altre document identificatiu que tengui fotografia.

Què obliga a renovar la targeta sanitària?

Qualsevol d’aquests motius obliga a renovar la targeta sanitària:

 • caducitat o renovació anticipada
 • pèrdua, deteriorament o robatori
 • actualització de les dades

Com podeu sol•licitar la renovació de la targeta?

Heu d’acudir al vostre centre de salut i presentar la documentació següent a la Unitat d’Admissió:

 • El DNI/NIE.
 • El certificat d’empadronament o el justificant d’estar inscrit/inscrita en el padró municipal d’habitants, en el cas que hagueu canviat de domicili, excepte a Palma (en aquest cas els centres de salut tenen accés per consultar el padró).
 • La documentació que acrediti el tipus d’assegurança, si heu tengut canvis en aquest sentit.
 • Un fotografia amb les mateixes mides i característiques que la del DNI.

Una vegada revisada tota la documentació, la Unitat d’Admissió us expedirà una targeta sanitària provisional.

En el cas que vulgueu renovar la targeta d’una altra persona, a més de la documentació descrita anteriorment heu d’aportar també aquesta altra:

 • Si té més de 18 anys:
  • Autorització en la qual constin el nom, els llinatges, el número del DNI/NIE i la signatura de la persona interessada i la de la persona autoritzada. Els centres de salut disposen d’un model d’autorització genèric, però admeten qualsevol altre format.
  • Original o fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada.
  • Original del DNI/NIE de la persona autoritzada.
 • Si té menys de 18 anys:
  • DNI/NIE de l’adult.
  • DNI del menor, si en té, o bé NIE del menor en el cas dels estrangers.
  • Llibre de família, passaport en el cas dels estrangers o document que acrediti la tutoria legal.

Es pot revocar la targeta?

Sí. Consignar-hi dades falses o fer-ne qualsevol ús enganyós o fraudulent implicarà que es revoqui.

El personal sanitari exigirà als usuaris que presentin la targeta i, si hi detecta algun ús incorrecte, ho notificarà als òrgans competents.

Quina vigència té la nova targeta?

Té una vigència de quatre anys.