El Reial Decret 576/2013, de 26 de juliol, estableix els requisits bàsics del conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d’ assegurades ni de beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

En virtut d’ aquets Reial Decret 576/2013, el Servei de Salut de les Illes Balears desenvolupa un procediment per la subscripció d'un Conveni Especial per la prestació d’ assistència sanitària a l’ àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podran formalitzar el Conveni Especial totes les persones que desitgin rebre assistència sanitària i no tinguin la condició d'assegurades ni beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, a l’àmbit de la Comunitat de les Illes Balears, Deuran complir com a requisits el estar empadronades en algun municipi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tenir una antiguitat d’ empadronament a qualsevol municipi espanyol, durant un període continuat mínim d’ un any immediatament anterior a la data de sol·licitud.

El Conveni Especial permet accedir, mitjançant el pagament de la contraprestació econòmica a les prestacions de la cartera comú bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d’ extensió, continuïtat assistencial i cobertura de la que gaudeixen les persones que ostenten la condició d’ assegurades o beneficiaries del Sistema Nacional de Salut.

La persona subscriptora del Conveni Especial s'obliga a efectuar la corresponent contraprestació econòmica durant la vigència del mateix, d'acord amb les condicions següents:

  1. Si el subscriptor/a te menys de 65 anys: quota mensual de 60 euros.
  2. Si el subscriptor/a te 65 o mes anys: quota mensual de 157 euros.

 

imagen_pdf Conveni especial per a la prestació d’assistència sanitària a usuaris sense condició d’ assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut

imagen_pdf Sol·licitud de suscripció del Conveni especial de prestació d'assistència sanitària

imagen_pdf Real Decret 576/2013